Home > Error Code > Psa Error Code List

Psa Error Code List

Contents

Koppla från och sätt tillbaka anslutningarna till datorn. Floppy Drive Motherboard 1100-0320 diskette.mdm Diskette Drive Read Test The specified cylinder range parameters are invalid. NIC Motherboard 3B00-0128 nic.mdm NIC Register Test MII physical layer failed. Expected 0x%x, read 0x%x from scratch register (0x%x). get redirected here

Coherence. Uppdatera till senaste BIOS. Expected 0x%x, read 0x%x. Uppdatera till senaste BIOS. http://en.community.dell.com/support-forums/desktop/w/desktop/3624.beep-codes-and-psa-diagnostic-chart

Dell Error Beep Codes

Stäng av systemet och koppla från och sätt tillbaka minnet. Expected %Xh but found %Xh. Expected = (d), Found = (d) Flash the latest BIOS and retry the diagnostics. If the problem persists, it may be a faulty fan.

  • Expected 0x%x, read 0x%x.
  • Systemkortets diagnostik konsoliderad i en rubrik.
  • Low value received.2 P1292 Injector High side short to GND or VBATT - Bank 2 EW10J4S - Dual inlet.
  • Timed out waiting for EOM Motherboard 2A00-053E ir.mdm Fast IR loopback test IR port is not working properly.
  • Se om det finns en uppdatering av fast programvara för systemet på http://www.dell.com/Support/.

Circuit malfunction P1290 Cylinder head temp sensor Low input EW10J4S - Dual inlet. J34P - Remote control wake-up inconsistency problem. ePSA 2000-0313 ePSA: Touchpad - pointing stick/touchpad not detected TSS: Power down system. Dell Error Codes Lights Motherboard 3600-011A nbbatt.mdm Battery Charger Test Battery test failed - Charger should be shown as charging battery.

NIC Motherboard 3B00-011D nic.mdm NIC Register Test Window change failed. Dell Diagnostics Error Codes Hard Drive PSA 2000-0141 ePSA 2000-0141 Hard Drive - no drive detected. (Hårddisk – ingen enhet hittades.) Systemets BIOS rapporterar att ingen hårddiskenhet rapporteras. The adapter was marked 'bad' during initialization. http://en.community.dell.com/support-forums/desktop/w/desktop/3624.beep-codes-and-psa-diagnostic-chart Modem Motherboard 2D00-0536 l56xmf.mdm Analog Loopback Test Receiver never saw a valid frame, m_receiverInSync = %d Modem Motherboard 2EXX-XXXX laguna.mdm 2F00-0119 memory.mdm Memory Address Line Test System memory failure.

NIC Motherboard 3B00-054D nic.mdm NIC Bus Master Test Receive frame failed. Dell Validation Code Stäng av systemet och koppla från och sätt tillbaka batteriet. No interrupt received. Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg.

Dell Diagnostics Error Codes Hard Drive

Alla system: Om felet kvarstår ser du till att diskens fasta programvara och BIOS är uppdaterade. http://www.pikit.co.uk/peugeotmt/psa%20eobd%20p%20codes.html Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Dell Error Beep Codes At the One Time Boot menu, press the arrow key to highlight Diagnostics, then press to begin PSA. Dell Epsa Error Codes Valve position too distant in relation to reference value, (repeat value for turbo incorrect) P2563 SID 803.Turbo pressure solenoid valve.

Uppdatera till senaste BIOS. http://spamdestructor.com/error-code/ps3-error-code-list-playstation-3.php Kontrollera temperaturer i systemhälsan och se till att inget luftflöde är igentäppt. Modem Motherboard 2D00-0534 l56xmf.mdm Analog Loopback Test Data mode not detected. CPU Motherboard Memory 0700-041D cache.mdm L2 Cache Walking Bit Test Level 2 cache failure. Dell Error Code 2000-0333

NIC Motherboard 3B00-0124 nic.mdm NIC Register Test Invalid interrupt count. Uppdatera till senaste BIOS.Upprepa PSA-diagnostiken. Stationära system, om en PCI-E-grafikadapter är installerad i systemet: koppla från och sätt tillbaka kortet och alla interna strömanslutningar till kortet. Återanslut sedan grafikkabeln och upprepa PSA-diagnostiken. useful reference Modem Motherboard 2D00-0431 l56xmf.mdm Interrupt Test Did not receive an interrupt.

Se om det finns en uppdatering av fast programvara för systemet på http://www.dell.com/Support/. Dell Error Code 2000-0151 ePSA 2000-0331 ePSA: Video controller - no video controller detected TSS: Power down system, check latest BIOS. Faults additive accuracy.

PSA 1000-0147 / PSA+ 2000-0147 ---- Unit (d): Optical drive BIST – (s).2.

Clogged particle filter. PSA 1000-0144 ePSA 2000-0144 Hard Drive - No support for drive self test. (Hårddisk – Inga funktioner för enhetssjälvtest.) Hårddisken indikerar ett fel. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Dell Laptop Error Codes Unable to select window %d.

Har du redan en felkod från ePSA-diagnostiken? Timed out waiting for 0x%02X loopBack. Ta bort och byt ut CMOS-batteriet. this page Dells interaktiva sökagent (endast på engelska) kan ge dig information om din specifika felkod utan att du behöver titta i tabellen nedan.Du kan behöva ange information om vilken version av diagnostiken

Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Floppy Drive Motherboard 1100-041F diskette.mdm Diskette Drive Write Test The data values read back do not match those written. Uppdatera till senaste BIOS.

Testa USB-enheterna i en annan port. PSA 1000-0213 ePSA 2000-0213 (Används inte med UEFI BIOS) System board - CMOS battery failure detected. (Moderkort – Ett CMOS-batterifel har upptäckts.) Ett fel rörande CMOS-batteriet uppstod under testerna (det här P1340 Camshaft position sensor B circuit Malfunction P1341 Camshaft position sensor B range/performance P1345 SGC (cam position) sensor circuit Malfunction / Crankshaft P1346 Fuel level sensor B circuit Malfunction P1347 Fuel User error Battery Motherboard 3700-0129 nbfan.mdm Fan On/Off Test Fan not running at correct speed or fan sensor incorrect Fan __________________ "Nothing sucks more than that moment during an argument when

P1622 Immobiliser ID does not match / System anomaly P1623 Immobiliser code word / ID number Write failure P1624 Anti theft system P1625 B+ supply to VCRM fan circuit malfunction P1626