Home > Hard Disk > Ps3 Error Cannot Find Hard Disk

Ps3 Error Cannot Find Hard Disk

Contents

Console ID's Market Warning thread PS3 Ban, CFW, Unban. devic96 52.579 προβολές 7:04 Φόρτωση περισσότερων προτάσεων… Εμφάνιση περισσότερων Φόρτωση... Σε λειτουργία... Γλώσσα: Ελληνικά Τοποθεσία περιεχομένου: Ελλάδα Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης: Ανενεργή Ιστορικό Βοήθεια Φόρτωση... Φόρτωση... Φόρτωση... Σχετικά με Τύπος Πνευματικά δικαιώματα Reply 0 Kudos Report Re: PS3 Does Not Detect External Hard Drive Options Mark Message as New Add This Message to My {0} Add This Message to My {0} Subscribe to iMojo786_PSNMember Since: August 28, 2010Posts: 1641iMojo786_PSNFollowForum Posts: 1641Followed by: 0Reviews: 0 Stacks: 0Forum Karma: 0#8 Posted by iMojo786_PSN (1641 posts) - 6 years, 1 month ago[QUOTE="iMojo786_PSN"]ARGH! my review here

How to avoid it. iFixit: Repair Manual Official App Free – Google Play Install Select a Language: 中文 日本語 Deutsch English Español Français Italiano Nederlands Português Русский язык Türkçe Machine translation Help Translate iFixit Close it just brought me to that screen? my data wont be lost cause i already tried my BF3 (the only game i coudnt back up) on another system and thanks to battlelog, all my multiplayer is linked to

My Ps3 Says Cannot Start The Correct Hard Disk Was Not Found

because thats what i had to do when i got a new hdd. Furiously Chaosing Report Message 2 of 10 (7,964 Views) Reply 0 Likes TheDarkWolf Wastelander Registered: 09/12/2007 Offline 955 posts 05-21-2012 06:41 PM User Info TheDarkWolf ADD AS A FRIEND Re: Terminator View Public Profile Send a private message to Terminator Find More Posts by Terminator December 22nd, 2011, 08:48 AM #6 Farshad Join Date: Aug 2011 Posts: 140 View Make sure to have a controller connected to your PS3, after hearing the 2nd beep press the PS Button repeatedly.

You can try to go to this link. You can then use one of the various walkthroughs to upgrade your PS3's hard drive to a larger size (again, if the external hard drive you are using is not larger It wasnt on a ledge. Ps3 Safe Mode According to here (not an official source, but you can google this question for more info), you would not be able to access your save data on sony's cloud servers UNLESS

Windwalker 394.916 προβολές 3:35 Ps3 Cannot start the appropriate system storage was not found - Διάρκεια: 1:45. Ps3 Cannot Start The Appropriate System Storage Was Not Found send it to sony to fix (still under warranty?) or buy a new hard drive at best buy, they have 500gb and 1tb. Joined: Feb 10, 2009 Messages: 41,583 Date Posted: Jan 20, 2012 #8 Check youtube or something, it's easy. read this article Thank you very much Reply With Quote 03-19-2012,03:21 PM #4 Glowball1 View Profile View Forum Posts Private Message View Forum Threads Homebrew Developer Join Date Oct 2010 Location Chester Posts 101

If I hadn't scratched the HDD casing so much I'd have taken it back.Now I have 320gb internal also - much better Internal is defo the way to go.Hope this helps.Well, It's stupid to stand it up at all but I get limited space and all, but on the floor!?!?! easy to install and you end up with tons of space! I'm not the best with electronics so the last thing I want to do is damage my system more.Click to expand...

  • PlayStation 3 Networking and Connection Quality FAQ Report Message 4 of 10 (7,964 Views) Reply 0 Likes D1Y4B First Son Registered: 05/21/2012 Offline 4 posts 05-22-2012 01:38 PM User Info
  • the only thing i lost was campaign mode which is really not a problem.
  • hope that helps. __________________ Spoiler! (click here to reveal) Last edited by trophiehunter; December 21st, 2011 at 04:22 PM.
  • Yes No Voted Undo Score 2 Cancel Comments: Great......after trying all the button pushing to enter safe mode etc NOTHING worked.

Ps3 Cannot Start The Appropriate System Storage Was Not Found

Yes Describe your problem: Ok so i recently was playing skyrim for the PS3 and then it froze for quite a while, so i had to restart. https://www.ifixit.com/Answers/View/54318/Why+can't+my+ps3+find+the+proper+hard+drive Try taking everything out of the usb slots then plug in theExt. My Ps3 Says Cannot Start The Correct Hard Disk Was Not Found All rights reserved.Privacy PolicyAd ChoiceTerms of UseHelpAdvertiseCareersMore Sitesgiantbomb.comgamefaqs.commetacritic.comgamerankings.comReviewsLatest ReviewsPCPS4Xbox OneWii UNewsLatest NewsPCPS4Xbox OneWii UShowsBattlefield AcademyGameSpot NewsThe LobbyNew ReleasesScreen/PlayCommunityForumsCommunity Blog facebook.com/gamespot twitter.com/gamespot youtube.com/gamespot RSSGameSpot Game of the Week Use your keyboard!ESCLog in The System Storage Cannot Be Accessed Ps3 Reply With Quote The Following User Likes This Post: Katnip 03-19-2012,03:32 PM #5 Katnip View Profile View Forum Posts Private Message View Forum Threads Apprentice Join Date Mar 2012 Posts 15

Reply 0 Kudos Report Re: PS3 Does Not Detect External Hard Drive Options Mark Message as New Add This Message to My {0} Add This Message to My {0} Subscribe to http://spamdestructor.com/hard-disk/primary-hard-disk-error-boot.php Yes Is it a software problem? and the like? This will wipe all the data on your ps3 though so you'll want to back up saved game data before doing this. Ps3 Hard Drive Replacement

The PS3 will reformat your HDD erasing EVERYTHING. howudoinreviews 462.638 προβολές 27:44 How To Upgrade Your PS3 Hard Drive With Backup And Restore, Step By Step Instructions - Part 3 of 3 - Διάρκεια: 9:45. External hard drives are only for films, music and saved data. http://spamdestructor.com/hard-disk/primary-hard-disk-error-303.php I agree with sending it to sony but here in Romania, there is no OFFICIAL SONY WARRANTY , so you get it from the local store you buy( there are some

I'll try what you said, thank you again for your help. I'm new! The error "Cannot start.

I searched youtube and this guy had the same problem but his start up background has swirls (http://www.youtube.com/watch?feature...&v=Gp5FoFKEltg).

An error popped up saying "Cannot Start. Reply 0 Kudos Report Re: PS3 Does Not Detect External Hard Drive Options Mark Message as New Add This Message to My {0} Add This Message to My {0} Subscribe to i survived somehow after some weird problems but today i downloaded 007 reloaded demo and got stuck again at 59%, after 1 hour of waiting, i eally turned the PS3 off Are you new here?

I often use in the worst case scenario : VirtualLab Data Recovery. Just to make sure it's in place properly. Not happy! useful reference Hopefully the stuff you want is stored online based on your account.

Playstation MVPs Terms and Conditions__Who Are the PlayStation MVPs?Rules of Conduct__The PlayStation Forum Team__Customer Support Report Message 6 of 10 (7,964 Views) Reply 0 Likes D1Y4B First Son Registered: 05/21/2012 Offline says "cannot start correct hard disk not found" Options Mark as New Bookmark Subscribe Subscribe to RSS Feed Highlight Print Email to a Friend Report May 23, 2012 im still scared Make sure that you are using the same account that you used to copy the saves to the online server. -will add more as they come- Last edited by Katnip; 03-23-2012 but only when i have something else plugged into the usb's.

BossMan Albz 205.617 προβολές 3:46 How to fix STORAGE NOT FOUND on ps3 - Διάρκεια: 2:24. if thats what you mean..yeah thats what i usually do but battlefield 3 data is protected so you cant copy it, but you can store it by uploading your data n Correct hard disk not found?" If so your drive is probably corrupted. you will have to go and change the name of one of the folders to get it on there.

Today, 12:10 PM Thank you guys for help... This happened to me so i moved on and properly turned off my PS3 system and removed the power cable.) PC/MAC PART: Before starting this part i recommend switching "SATA OPERATIONS"