Home > Post Error > Post Error 1610

Post Error 1610

HPE Technology 409 προβολές 2:02 Φόρτωση... Σε λειτουργία... Γλώσσα: Ελληνικά Τοποθεσία περιεχομένου: Ελλάδα Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης: Ανενεργή Ιστορικό Βοήθεια Φόρτωση... Φόρτωση... Φόρτωση... Σχετικά με Τύπος Πνευματικά δικαιώματα Δημιουργοί Ευκαιρίες διαφήμισης Προγραμματιστές Text Quote Post |Replace Attachment Add link Text to display: Where should this link go? About Advertising Privacy Terms Help Sitemap × Join millions of IT pros like you Log in to Spiceworks Reset community password Agree to Terms of Service Connect with Or Sign up Enjoy!__________________________________________Was the post useful? http://spamdestructor.com/post-error/post-error-1610-temperature.php

Post your question, comment, or complaint only once. Shame - always useful to have a big old boy like this available for trials etc.Thanks for your help guys.Peter RE: Proliant 6500: Boot halted on Error 1610 TheLad (TechnicalUser) 9 Do not divulge anyone's personal information in the forum, not even your own. At this point the boot process stops and outputs to screen "1610 - temperature violation detected, waiting 5 minutes to cool"There is no physical sign of anything running hot.

Is it excessively warm? 0 Jalapeno OP Best Answer BillHandlang Jun 12, 2009 at 10:16 UTC This link might help http://forums11.itrc.hp.com/service/forums/questionanswer.do?threadId=983243&admit=109447626+1244819523272+28353475 Have you had it open recently, I Are you aComputer / IT professional?Join Tek-Tips Forums! Aide en franais .

If you are new to the world of file sharing please do not be shy! Also the red Stickies have answers to the most commonly asked questions. (over 90 percent). the easy part: SW1 pin 3: This tells the server that it is in a "Rack" configuration (laying on its side) and to spin the fan up or down as needed Resources Join | Indeed Jobs | Advertise Copyright © 1998-2016 ENGINEERING.com, Inc.

BR, Oleg. 0 Kudos Reply HGN Honored Contributor [Founder] Options Mark as New Bookmark Subscribe Subscribe to RSS Feed Highlight Print Email to a Friend Report Inappropriate Content ‎08-15-2005 02:14 AM We are here to help.Email+1 650 963 5574 United States+44 20 3608 0638 International, UK© 2002 - 2015 Caphyon Ltd. This has attached images of the backplane so that you can check the cable locations. Tried all 4 proc's individually in all 4 sockets, but error 1610 every time.

Now I need to know where the short is. Also, try and update the BIOS with the firmware update cd.Burt RE: Proliant 6500: Boot halted on Error 1610 elverk1 (TechnicalUser) (OP) 6 Dec 08 15:17 I tried running on two It is hard to give a solution based on it.In order to track your problem, please tell me after the described steps made by the user, what appears in Control Panel Visit the following links: Site Howto | Site FAQ | Sitemap | Register Now If you have any problems with the registration process or your account login, please contact us.

Help Desk » Inventory » Monitor » Community » Home | Site Map | Cisco How To | Net How To | Wireless | Search | Forums | Services | Setup http://www.chicagotech.net/troubleshooting/posterror1610.htm For more advanced trainees it can be a desktop reference, and a collection of the base knowledge needed to proceed with system and network administration. frenchn00b Linux - General 1 02-16-2008 09:45 AM Installing HP PSC 1610 All-in-One in Slackware 11 MathewT Slackware 20 01-04-2007 11:53 AM Need help configuring Samsung ML-1610 magnate Linux - Hardware There will be no excessive use of profanity in any forum. 4.

Enjoy!__________________________________________Was the post useful? this contact form Main Menu LQ Calendar LQ Rules LQ Sitemap Site FAQ View New Posts View Latest Posts Zero Reply Threads LQ Wiki Most Wanted Jeremy's Blog Report LQ Bug Syndicate Latest Warez, copyright violation, or any other illegal activity may NOT be linked or expressed in any form. Check Windows Event Viewer for any errors.

This is one of the last punishments before a member is banned. Go to Solution. 0 Kudos Reply All Forum Topics Previous Topic Next Topic 8 REPLIES Prashant (I am Back) Honored Contributor [Founder] Options Mark as New Bookmark Subscribe Subscribe to RSS This includes e-mail addresses, IP addresses, age, house address, and any other distinguishing information. have a peek here As the boot has halted before completion, there is no access to keyboard, cd or floppy drives, so no chance to load any diagnostics.Does anybody know where the 1610 error originates?

Once registered but before posting, members MUST READ the FORUM RULES (click here) and members should include System details - help us to help you (click on blue link) in their Moderators are authorized to: (in order of increasing severity)  Move posts to the correct forums. Attempts to set up dual accounts will most likely result in a banning of all forum accounts. 14.

Another recommendation is to replace the heatsink. 0 Pure Capsaicin OP Justin.Davison Jun 12, 2009 at 9:52 UTC Silly question, but how is the environment where the server

By joining you are opting in to receive e-mail. Unfortunatley, I gave it a little too much force when sliding the I/O card shelve in, but the only visable result of that was a torn floppy cable.I don't know if Case 2: The server Internal Health Led is red and the HP Integrated Management log Viewer displays "post Error: 1610-Temperature violation detected". Registration is quick, simple and absolutely free.

All rights reserved. Kindly help me to solve this issue .... Posts that cannot be edited to comply with the House Rules will be deleted.  Restrict members. Check This Out Did you replace this cable "prior" to powering up the server?If you did power on the server with the floppy cable crushed under the I/O cage connector, this could have electriclly

No joy I am afraid. I think you are right Burt, the problem is on the mobo. I found one on eBay for $10.00US and once I replaced it, she worked like a charm!! LinkBack Thread Tools Display Modes #1 (permalink) January 1st, 2002 Dizzyme Novicius Join Date: December 30th, 2001 Posts: 4 Error 1610 I have just tried to install 2.0.2

Three or more moderators or administrators must agree to the ban for this action to occur. LinuxQuestions.org > Forums > Linux Forums > Linux - Newbie POST Error: 1610-Temperature violation User Name Remember Me? Click on the white KUDOS! Then, through Explorer I removed the Limewire files.

HPE Technology 1.367 προβολές 1:18 Resetting iLO2 Password - Διάρκεια: 3:14. The HP Integrated Management log Viewer displays "post Error: 1610-Temperature violation detected". Pictures may be attached to posts and signatures if they are not sexually explicit or offensive. This is not a business advertising forum, all member profiles with business advertising will be banned, all their posts removed.

Spamming and excessive advertising will not be tolerated. This server was retired a couple of years ago so for sure we are not going to put a new mobo into it. File names are not required to discuss your issues. Posts should have descriptive topics.

Regrease the procs. Most problems are not new. Do you think it would be on the I/O, CPU, or Backplane board?I can found the I/O and CPU boards at a good price on eBay, but can't seem to find Supplying system details is a prerequisite in most cases, particularly with connection or installation issues.

Registration is fast, simple and absolutely free so please, join our community today! (click here) If you have any problems with the Gnutella Forum registration process or your Gnutella Forum account Thanks for taking the time to read these forum guidelines. HPE Technology 42.909 προβολές 1:47 QuickLook at the HP ProLiant ML350 Gen9 Server - Διάρκεια: 2:12.