Home > Pro Tools > Pro Tools 9 1346 Error

Pro Tools 9 1346 Error

Contents

micmusicdept 337.948 προβολές 19:43 Learning Pro Tools with Tim Hall (Part 1 of 2) - Διάρκεια: 59:40. bdubrecords 27.801 προβολές 3:58 Φόρτωση περισσότερων προτάσεων… Εμφάνιση περισσότερων Φόρτωση... Σε λειτουργία... Γλώσσα: Ελληνικά Τοποθεσία περιεχομένου: Ελλάδα Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης: Ανενεργή Ιστορικό Βοήθεια Φόρτωση... Φόρτωση... Φόρτωση... Σχετικά με Τύπος Πνευματικά δικαιώματα Remember, I had physically installed my purchased sound card (M-Audio Audiophile 2496), but had not yet been able to get my computer to recognize it. That said, I still managed to get Pro Tools to install. have a peek at these guys

I tried exporting the master file and the process continually aborts at frame 1346 and returns 'error 1'.I was pretty experienced at FCE and am relatively new to FCPX so any Thank you very much for all the help! Finally, I opened up PT and switched the preferred output to the Envy 24 driver. Awesome!! http://avid.force.com/pkb/articles/en_US/error_message/Could-not-create-new-document-because-assertion-in-Line-1346

Pro Tools Could Not Create A New Document Because Assertion 1351

I tried connecting the iLok and Voicelive to this, but still got the error. BenoniStudio 8.826 προβολές 3:55 What Sample Rate And Bit Depth To Use - TheRecordingRevolution.com - Διάρκεια: 13:31. Made a selection to try and render it but the menu item for 'render selection' is greyed out.Anything else I could try?

Page 1 of 2 1 2 > Thread Tools Search this Thread Display Modes #1 02-10-2011, 02:28 PM multivir Member Join Date: Sep 2002 Posts: 11 Assertion Then I hooked both the VoiceLive2 (which acts as my audio interface) plus the iLok up to my machine directly. Forum The Build Installation Post Installation The Workshop The Tools The Clubhouse Infinite Loop Laptops Guides Start Here! 10.12 Installation 10.11 Installation 10.10 Installation 10.9 Installation 10.8 Installation 10.7 Installation 10.6 Could Not Create A New Document Because Assertion In /volumes/development Thank you very much for all the help!Click to expand...

Please help me if you had this error or at least know where I can find solid help. Pro Tools Error Assertion In Volumes Development Click ‘OK.’ Now try creating a new session or open an existing one. ArtistsHouseMusic 277.862 προβολές 59:40 Pro Tools 11/12 - #27 - MIDI Tracks and Channels with XPand!2 - Διάρκεια: 11:54. http://duc.avid.com/showthread.php?t=294378 Forum New Posts FAQ Calendar Community Groups Albums Member List Forum Actions Mark Forums Read Quick Links Today's Posts View Site Leaders Who's Online For the Producer News Articles Editorial Reviews

BulevardRecords 23 προβολές 3:09 Pro Tools Tips & Tricks UDE 101: I/O Set up Inputs & Outs - Διάρκεια: 14:46. The Current Playback Engine Does Not Support But I haven't found a rule or order how to power / start up things so I don't have to play around with it and can just start to work... I have tried both creating a new session and opening an existing session, and I get the same result either way. The official Avid link below contains the various drivers you may need.http://avid.force.com/pkb/articles/en... Κατηγορία Εκπαίδευση Άδεια Τυπική άδεια YouTube Εμφάνιση περισσότερων Εμφάνιση λιγότερων Φόρτωση... Διαφήμιση Αυτόματη αναπαραγωγή Όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη

Pro Tools Error Assertion In Volumes Development

Frank Kruse Post - Surround - Video 3 03-02-2006 03:03 PM Mix Plus 6.4.1 Assertion error in line 894 AlliedPost Pro Tools TDM Systems (Mac) 2 10-30-2004 11:57 AM All times

Advanced Search Forum Hardware & Software Software Protools 9 error codes If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. Pro Tools Could Not Create A New Document Because Assertion 1351 Oddly, even after restarting, this change was not reflected in the System Profiler. Pro Tools Assertion Error andrematospt2 41.613 προβολές 10:09 Pro Tools 12 for Songwriters Lesson 1 - Διάρκεια: 21:19.

Contact Us - Home Pond - Archive - Privacy Statement - Terms of Service - Top Powered by: vBulletin, Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Limited. Forum Hosted By: URLJet.com Υπενθύμιση http://spamdestructor.com/pro-tools/pro-tools-9-assertion-error-line-1346.php DOWNLOAD!!! - Διάρκεια: 10:09. Generated Mon, 24 Oct 2016 11:41:32 GMT by s_wx1085 (squid/3.5.20) Philippe Aladji Pelé 811 προβολές 1:48 How to fix Pro Tools 10 missing ILok authorization (2015/2016) - Διάρκεια: 1:58. Pro Tools 10 Assertion Error

  • Sean Lapp 12.661 προβολές 8:45 Pro-Tools 9 in MacBook Pro (playing Demo Session) - Διάρκεια: 4:32.
  • Interplay DMS Dongle not found on VMWare Unexpected failure to store workgroups Avid Download Manager Installation 'Error Creating Installation Directory' ©2015 Avid Technology, Inc.Privacy Vision Avid Everywhere Overview Addressing Key
  • The project has media from SD and HDV cameras as well as images and an audio track consisting of two non-DRM music files.Initially I tried sharing to YouTube and got the
  • Lance McVickar 4.928 προβολές 8:14 Error de DAE -13001 solucionado Pro tools - Διάρκεια: 1:57.
  • I switched my strategy, and from that point onward, focused on trying to get my sound card to work.
  • I downloaded ProTools but apparently I have no such corrupt file.
  • MAJOR Releases Rap, Chill Rap, Boom Bap, Trap, Dirty South, etc EDM, Electronica, Ambient, Trance, House, Dance R&B, Jazz, Neo-Soul Reggae, Reggaeton, Dancehall Rock/Metal/Pop Music Film & Games Other Genres BATTLE!
  • First of all, what does this mean and secondly, how do I fix it.
  • Store Communities Blog Customers Contact Us Sign In / Register United States United States France Germany Spain China Japan Korea Latin America Brazil Vision Avid Everywhere Overview Addressing Key Industry Needs
  • Damien Morvan 20.983 προβολές 7:53 Pro Tools 9 with Apogee Duet - Διάρκεια: 2:46.

For now I can't say that the iLok or the hub have hardware faults. recordingrevolution 51.346 προβολές 13:31 How to use outboard hardware in Pro Tools - Διάρκεια: 7:55. I first played around with a second USB hub with different configs, but had no luck. check my blog I then restarted PT9 again without changing anything with the dongle and it started again and opened the project.

Stay logged in tonymacx86.com Home Forums > Post Installation > Audio > Home Buyer's Guide Installation Guide Forum Create New Post The Build Buying Advice Desktop Compatibility General Hardware Deals of The Current Playback Engine Does Not Support A Sample Rate Of 44.1 Khz I had occasions, where I was able to start PT9, work for a while and then got the message to save, quit and hook up the dongle out of the blue. TechVitaminsTV 72.863 προβολές 30:58 Recording a Single Track - Pro Tools 9 - Διάρκεια: 5:01.

Mac Guide - Mac OS X 10.8 Mountain Lion Optimizations and Troubleshooting Pro Tools 12 System Requirements Highest Rated Articles AAF Export is cancelled with the message AAF export NN is

bdubrecords 285.050 προβολές 15:01 Pro Tools 9 Training Tutorial - Διάρκεια: 9:11. DAMNBABY 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) 1 06-14-2008 03:56 PM Assertion Error Line 164, but I've done everything markimola 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Samples? The Current Playback Engine Does Not Support A Sample Rate Of 0 Khz Helpful (0) Reply options Link to this post by jsanko,Solvedanswer jsanko Apr 2, 2013 8:36 AM in response to jsanko Level 1 (0 points) Apr 2, 2013 8:36 AM in response

Instalação, Segredos e Macetes - Διάρκεια: 12:31. It then showed up on the 1st attempt. Powered by: vBulletinCopyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd. news You can change this preference below. Κλείσιμο Ναι, θέλω να τη κρατήσω Αναίρεση Κλείσιμο Αυτό το βίντεο δεν είναι διαθέσιμο. Ουρά παρακολούθησηςΟυράΟυρά παρακολούθησηςΟυρά Κατάργηση όλωνΑποσύνδεση Φόρτωση... Ουρά παρακολούθησης Ουρά __count__/__total__ PRO

Support Apple Support Communities Shop the Apple Online Store (1-800-MY-APPLE), visit an Apple Retail Store, or find a reseller. I only have two USB ports on my Macbook Pro. At this point, I don't want to loose this option and cut down to only the Duet. You can still help me!